Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Odszkodowanie dla prezesa

Tym razem z zapytaniem zwrócił się pan Adam K., który dwa tygodnie temu został powołany na stanowisko prezesa zarządu w spółce z o.o.

Ustalenia ustne co do rozwiązania umowy

Początek pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu zbiegł się z koniecznością załatwienia spraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę z poprzednim prezesem zarządu, który został zwolniony z pracy w konsekwencji odwołania z tej funkcji przez radę nadzorczą. Problem pana Adama K. jako nowego prezesa zarządu sprowadza się do pytania, czy istnieje możliwość rozwiązania z byłym prezesem zarządu umowy o pracę (przewidzianej na okres dłuższy niż 6 miesięcy z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia) w przypadku, gdy mimo poczynionych z nim przez radę nadzorczą ustnych ustaleń w tym zakresie, nie zapisano w treści umowy o pracę sformułowania o możliwości rozwiązania jej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia? W szczególności należy podkreślić, że rada nadzorcza zawarła z poprzednim prezesem umowę o pracę wyłącznie na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu, precyzując w treści tej umowy jej ewentualny maksymalny czas trwania (do końca kadencji tegoż zarządu). Ponieważ były prezes zarządu wystąpił w międzyczasie na drogę sądową przeciw spółce z żądaniem wypłacenia trzymiesięcznego odszkodowania z tego tytułu, uznając, że rozwiązanie wiążącej go ze spółką umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przysługujących mu uprawnień – pan Adam K. obawia się, czy w tej sytuacji sąd może zasądzić odszkodowanie na rzecz poprzedniego prezesa zarządu.

Umowa zawarta do dnia

Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) w wyroku z 25.01.2007, sygn. akt I PK 213/06 stwierdził, że umowa o pracę, zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej, jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy. Sąd Najwyższy w tym wyroku uznał ponadto, że konsekwencje zaprzestania pełnienia funkcji prezesa zarządu w następstwie odwołania z tej funkcji przez radę nadzorczą, a więc zaprzestania również świadczenia pracy, dla wykonywania której umowa została zawarta, określa art. 30 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy. Według tego przepisu, umowa o pracę rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Rozwiązanie umowy następuje z mocy prawa, bez potrzeby dokonywania przez strony, zwłaszcza przez pracodawcę, dodatkowych czynności w postaci oświadczeń woli. Skoro strony łączyła umowa na czas wykonania określonej pracy (tj. pełnienia funkcji prezesa zarządu) – uznać trzeba, że rada nadzorcza spółki, podejmując uchwałę w sprawie odwołania byłego prezesa z funkcji prezesa zarządu, de facto ograniczyła maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, zapisany w treści umowy o pracę. Wynika z tego, że umowa o pracę, zawarta z byłym prezesem, jako umowa na czas wykonania określonej pracy (tj. pełnienia funkcji prezesa zarządu), rozwiązała się de facto z dniem podjęcia przez radę nadzorczą uchwały odwołującej go ze stanowiska, Należy podkreślić, że również ustne uzgodnienie możliwości rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, mimo braku takiego zapisu w treści umowy o pracę, jest możliwe i skuteczne prawnie, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.07.2001 I PKN 527/00 stwierdzając, że „zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę, zawartej na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy, może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny”. Sąd Najwyższy w cytowanym wyroku potwierdził, że również dorozumiane, tj. ustne uzgodnienie warunku rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem jest prawnie skuteczne. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego spółka, której pan Adam jest nowym prezesem zarządu, nie naruszyła więc przepisów Kodeksu pracy w zakresie rozwiązywania umów o pracę, gdyż, po pierwsze, z poprzednim prezesem została zawarta umowa na czas wykonywania określonej pracy, tj. pełnienia funkcji prezesa zarządu, z czym de facto nie wiąże się konieczność rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem, a po drugie, w konsekwencji faktu, iż strony taką możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem uzgodniły ustnie – brak podstaw do zasądzenia przez sąd odszkodowania z tego tytułu na rzecz byłego prezesa.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 10.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.